DRY CHENICAL FIRE EXTINGUISHER

เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง ยี่ห้อ FIRE MAX สามารถดับไฟได้ทุกประเภท

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

- เครื่องดับเพลิงยกหิ้วชนิดผงเคมีแห้ง สามารถดับเพลิงได้ทุกประเภทอย่าง
รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพสูง
- โดยการขับดันผงเคมีภายในถังออกมาคลุมพื้นที่ ที่เกิดเพลิงไหม้ ทำให้เกิด
ภาวะอับอากาศ และสกัดกั้นออกซิเจนไม่ให้มาทำปฏิกิริยากับเชื้อเพลิง
ไฟจึงดับลงได้
- เมื่อฉีดใช้งานจะมีลักษณะเหมือนฝุ่นแป้งฟุ้งกระจาย ซึ่งจะเหมาะสำหรับ
การฉีดในที่โล่งแจ้ง
- ผงเคมีไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เมื่อทำปฏิกิริยากับไฟที่มีอุณหภูมิสูง จะไม่
เกิดก๊าซพิษมากนัก
- เหมาะสำหรับติดตั้ง ตามบ้านพักอาศัย, อาคารสำนักงาน,อพาร์ทเม้นท์ และ
โรงงานอุตสาหกรรม ฯลฯ

รับรองคุณภาพโดย มอก. 332-2537
TIS 332-1994 กระทรวงอุตสาหกรรม
 
ความสามารถในการดับเพลิง
Class A
ไม้ ผ้า ยาง กระดาษ พลาสติก
Class B
น้ำมัน จารบี สารไวไฟ แก๊ส
Class C
กระแสไฟฟ้าลัดวงจร