FIRE PUMP เครื่องสูบน้ำดับเพลิง

ยี่ห้อ RABBIT รุ่น 509R กำลัง 55 แรงม้า

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

มาตรฐาน DIN EN ISO 9001: 1994
มาตรฐาน JIZE 9901: 1998 ผลิตภัณฑ์ประเทศญี่ปุ่น

- เครื่อง2สูบแนวขวาง ระบายความร้อนด้วยน้ำ
- น้ำหนัก -- ขนาดยาว666xกว้าง637xสูง720 มม.
- ทางน้ำเข้า Ø 90มม. (3.5”) หรือ 75มม. (3”)
- ทางออก Ø 65มม. (2.5”)
- ความดันปกติ 7.0 กก./ซม.2 ด้วยหัวฉีด Ø 300มม.
- การฉีดปกติ มากกว่า 1.55 ลบ.ม./นาที
- ความดันสูง 10.0กก./ซม.2 ด้วยหัวฉีด Ø 230มม.
- การฉีดขณะใช้ ความดันมากกว่า 1.1 ลบ.ม./นาที
- การหมุนของเครื่องยนต์ 5,100รอบ/นาที (ตามมาตรฐาน)